Vliegenbestrijding

Vliegen behoren tot de lastigst te bestrijden dieren.

Vliegen behoren tot de lastigst te bestrijden dieren. In en om de gebouwen van de melkveehouderij en in de weide gedijen verschillende soorten vliegen. Vliegen kunnen de koeien afleiden van de voer- en wateropname, of ze nu op de dieren parasiteren of ze constant tot last zijn. Dit kan leiden tot een kleinere gewichtstoename en lagere melkgift. Vliegen kunnen bovendien de koeien infecteren en zelfs de melk besmetten.

Voorkomen is beter dan genezen

De beste aanpak voor de bestrijding van vliegen is een geïntegreerde tweeledige aanval, waarbij enerzijds wordt voorkomen dat larven zich ontwikkelen tot vliegen en anderzijds de bestaande populatie volwassen vliegen wordt bestreden. Aangezien 80% van de totale vliegenpopulatie uit maden bestaat, is het vrijwel onmogelijk het aantal vliegen uitsluitend onder controle te houden met insecticiden die de volwassen exemplaren bestrijden.

Het wordt algemeen aanvaard dat ongedierte niet kan worden uitgeroeid, maar er kan wel naar worden gestreefd om de populatie tot een acceptabel niveau terug te brengen. Net als bij alle andere schadelijke insecten fluctueert de populatie vliegen onder natuurlijke omstandigheden. Een efficiënte vliegenbestrijding vereist een combinatie van maatregelen om de populatie onder controle te houden.

Mestverwerking

De bestrijding van vliegen met insecticiden levert de beste resultaten wanneer al controle over de populatie is verkregen door een afdoende mestverwerking. Larviciden zijn het meest effectief wanneer ze worden ingezet als de populatie volwassenen vliegen nog laag is. Als alleen op insecticiden wordt vertrouwd, zal het resultaat zelden naar tevredenheid stemmen.

Bekijk onze producten voor vliegenbestrijding en het uitgebreide assortiment mestverwerkingssystemen om een duurzaam evenwicht te vinden tussen het economisch belang van uw onderneming en het milieuwelzijn.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.