Waarom een lange levensduur van de koe belangrijk is

Elke melkveehouder kent het belang van een hogere productieve levensduur van de koeien, ook al blijkt dit vaak lastig in praktijk te brengen.

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Toch gebeurt het afvoeren van koeien in 70-80% van de gevallen voortijdig. De drie hoofdredenen hiervoor zijn klauwproblemen, mastitis en problemen met de vruchtbaarheid. Op een melkveebedrijf wijst deze hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee.

Voor de aanpak van dit probleem, is er voldoende onderzoek en kennis beschikbaar om de melkveehouders te ondersteunen. De oplossingen hoeven geen radicale veranderingen te zijn, noch grote investeringen met zich mee te brengen. Zelfs eenvoudige zaken ter verhoging van het koecomfort kunnen een enorm positief effect hebben.

Zie de Infograph 'Lang leve de koe'

Bekijk producten ter verhoging van het koecomfort  

Bekijk producten ter verbetering van de stalomgeving

Verklarende woordenlijst:

  • Lange levensduur heeft betrekking op de tijd dat een koe in de veestapel blijft.
  • Afvoer is het vertrek van dieren uit de veestapel voor verkoop, slacht, behandeling elders of overlijden (Fetrow et al., 2006).
  • Productief leven is de tijd vanaf de eerste maal afkalven tot aan afvoer.
  • Het afvoeren van koeien uit de veestapel gebeurt soms gewild, soms ongewild (voortijdig). Van gewild afvoeren is sprake als de primaire reden voor afvoer een te lage melkgift betreft, maar de koe verder gezond en vruchtbaar is. Van ongewild (voortijdig) afvoeren is sprake wanneer de melkveehouder zich "genoodzaakt" ziet een productieve en voor het overige rendabele koe af te voeren in verband met ziekte, verwonding, onvruchtbaarheid of overlijden (Weigel et al. 2003).

Bronnen

Lang leve de koe – in overeenstemming met de visie van DeLaval op de Duurzame Melkveehouderij
door Charlotte Hallen-Sandgren

Al 130 jaar stelt DeLaval zich ten dienste van melkveehouders wereldwijd. Het bedrijf heeft een duidelijke toekomstvisie: wij moeten duurzame voedselproductie mogelijk maken. Dat doen we door te werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van melkveebedrijven, waarbij de voedselproductie wordt verhoogd en de rentabiliteit evenals het welzijn van mens en dier wordt verbeterd. Omdat de meeste van onze klanten melkveehouders zijn, bouwen wij verder aan het Initiatief Duurzame Melkveehouderij dat wij in 2008 introduceerden. Verhoogd dierwelzijn wordt van begin af aan gezien als een van de vier pijlers die noodzakelijk zijn voor een duurzame melkveehouderij. Meer lezen (In het Engels)


Kosten-batenverhouding van het aanhouden van een koe in de veestapel
door Albert de Vries

Een groot aantal melkkoeien verlaat de veestapel aan het begin van de lactatie. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan metabolische aandoeningen en het feit dat de kans op sterfte in de vroege lactatie het hoogst is. Sterfte is in de VS de meest gangbare "reden" voor een koe om de veestapel te verlaten. Dit vertegenwoordigt 21% van het verloop in veestapels. Voortijdige afvoer van koeien in vroege lactatie is kostbaar; rond $500 tot $1000 (EUR 380 tot 760) per koe (gegevens VS). Hierbij is nog geen rekening gehouden met verlies aan melkopbrengst door ziekte of extra werk en verlate vervanging. Inspanningen om het overlijdenspercentage te verkleinen en de gezondheid in de vroege lactatie te verbeteren zijn dan ook vaak rendabel. Meer lezen (In het Engels)


Het belang van een verhoogde levensduur van de koe

door Jeffrey Rushen

Op een melkveebedrijf is een zeker verloop in de veestapel gebruikelijk; veehouders voeren laagproductieve koeien af of verkopen bepaalde dieren. Een korte levensduur bij melkkoeien wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door voortijdig afvoeren in verband met gezondheids- of vruchtbaarheidsproblemen. Op een melkveebedrijf wijst een hoge voortijdige afvoer op een gebrekkig dierwelzijn. Dit brengt voor de melkveehouder hoge kosten met zich mee. De hoofdoorzaken van voortijdige afvoer zijn in de verschillende delen van de wereld gelijk, hoewel de onderlinge verhoudingen kunnen verschillen: vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwproblemen. Terugdringing van deze oorzaken van een korte levensduur leidt tot een verbeterd dierwelzijn en een hoger bedrijfsrendement. Meer lezen (In het Engels)


In de transitieperiode heeft een koe behoefte aan ruimte en comfort

Door Ken Nordlund

Het juiste management tijdens de transitieperiode, d.w.z. drie weken voor en drie weken na het afkalven, bepaalt in hoge mate de melkproductiepiek van de koe en daarmee ook de productie tijdens de gehele lactatie. Ook treden 70-80% van de aandoeningen op tijdens de transitieperiode. De belangrijkste managementfactoren als het gaat om de gezondheid van de koe kort na het afkalven en de melkproductie zijn: voldoende ruime vreetplekken, zodat de koeien gelijktijdig kunnen eten zodra het verse voer wordt verstrekt, een verhoogd koecomfort door voldoende ruimte om te liggen en gemakkelijk op te staan, en minimalisering van kreupelheid met zachte diep ingestrooide ligbedden of matrassen in deze periode. Meer lezen (In het Engels)


De rol van kalvervoer en -management op de levensproductie van melkvee
door Mike van Amburgh

Productiviteit en gezondheid beginnen al bij de geboorte van de koe, niet pas wanneer ze voor het eerst afkalft. Het effect van een goede verzorging is vele malen groter dan dat van de natuurlijke aanleg, en de periode voor het spenen is een ontwikkelingsfase waarin de productiviteit van het kalf kan worden bijgestuurd ter verbetering van het genetisch potentieel van het dier. De groei in de periode voor het spenen bepaalt 22% van de variatie in melkproductie in de eerste lactatie, tegenover slechts 7% van de variatie door genetische selectie. Alles wat afleidt van voeropname en van groei vóór het spenen, verkleint de kans op een verbeterde melkgift van het volwassen dier. Meer lezen (In het Engels)


De werkdag van een melkkoe
door Lene Munksgaard

Hoewel koeien sociale dieren zijn, beconcurreren ze elkaar als het gaat om bijvoorbeeld voer en ligplaatsen. Deze concurrentie kan tot stressreacties leiden, waarbij melkkoeien, vooral de hoogproductieve koeien, als ze onder tijdsdruk staan een compromis moeten sluiten tussen liggen en eten. Als de totale tijd dat de koe ligt korter is dan 10 uur per dag, kan zij tijd te kort komen. Onder tijdsdruk zal ze minder eten en daardoor ook minder melk produceren. Een hoogproductieve melkkoe vraagt om de juiste werkomstandigheden. Ze dient vrije toegang te hebben tot voer en rustzones en het is belangrijk om de wachttijd voor het melken te beperken. Meer lezen (In het Engels)


Vormgeving van de rustzones en stalklimaat - de juiste manier
door Frank van Eerdenburg

Als koeien comfortabel kunnen liggen, is de kans groter dat ze in de veestapel kunnen blijven. Stallen zijn meestal zo ontworpen dat de uitwerpselen buiten de ligzone terechtkomen. Dit is prettig voor de mensen die de stal schoonhouden, maar niet gunstig voor het natuurlijk liggedrag van de koeien. De meeste ligboxen zijn te kort om de koe comfortabel te kunnen laten liggen. Ook de breedte van de boxen vormt een probleem omdat de koeien geen plaats hebben om op hun zij te gaan liggen of hun poten te strekken. Het strooisel moet zacht, schoon, droog en zo mogelijk anorganisch te zijn. Het is de som van alle afzonderlijke factoren die zorgt voor een omgeving waarin het dier zich goed voelt en die kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit. Meer lezen (In het Engels) 


Bekijk het productassortiment voor uw koe

Bekijk het productassortiment voor uw stal

Neem contact op met het lokale verkoopkantoor voor meer informatie

Lang leve de koe

Klauwproblemen

Vruchtbaarheid

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.